KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Game Cafe Services Bilişim ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti (Game Cafe) olarak siz değerli müşterilerimizin veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, kısa bir süre evvel yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK uyarınca, Game Cafe.’nin siz değerli müşterilerine sunduğu ürün veya hizmetlere dair avantajlarından faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşması halinde, Game Cafe, Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, yayıncılık faaliyetimiz başta olmak üzere, şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri kapsamında; Game Cafe’den ürün veya hizmet alırken tarafınıza sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, beyan ettiğiniz bilgiler, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri, GPS verileri yahut veri sorumlularımızın gözlem yoluyla tespit ettiği verilerden oluşmakta olup bu bilgilerin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Veri Koruma Kurulu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Yürülükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı şirketlerve diğer 3. kişilerdir.

Game Cafe, internet siteleri, sabit veya mobil cihazlarınızdan erişim sağladığınız Game Cafe varlıkları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, Kanun’un ilgili maddelerinin yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.